ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FC PEUTER PROFS

Bij inschrijving bij een activiteit van FC Peuter Profs zijn een aantal voorwaarden van toepassing. 

1. Bij inschrijving betaalt u voor één periode waarover de activiteit plaats zal vinden. Herroeping van de inschrijving is niet mogelijk. 

2. Een factuur volgt per e-mail. Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag bij de eerste training contant te voldoen. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Deelnemers worden bij achterstand van betaling niet toegelaten tot de activiteit. Het bedrag blijft echter verschuldigd. 

3. Elke deelnemer bij FC Peuter Profs traint volgens het kledingvoorschrift van FC Peuter Profs. 

4. FC Peuter Profs stelt zich niet aansprakelijkheid voor blessures, materiële schade en diefstal. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid ten aanzien van schade (materieel danwel immaterieel). Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor het verlies of diefstal van eigendommen van deelnemer of ouders/derden. 

5. FC Peuter Profs is club-onafhankelijk. 

6. Spelers dienen minimaal 10 minuten voor aanvang aanwezig te zijn op het complex waar de activiteit gehouden zal worden. 

7. Wij verwachten van deelnemers een 100% aanwezigheid. Je geeft je op voor de activiteit. 

8. Bij ziekte/afwezigheid verplicht en tijdig afmelden via de e-mail afmelden@fcpeuterprofs.nl. Teruggave van (een deel) van het voldane bedrag is alleen mogelijk bij gebleken overmacht (duidelijk aantoonbare blessures/langdurige ziekte). 

9. Wij hebben het recht om een trainingsmoment te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie. Deze verplaatsing wordt gemotiveerd. Ouders kunnen aangeven dat de deelnemer op dat nieuwe moment niet komt tegen retournering van een naar rato ingelegd bedrag. 

10. Spelers en ouders dienen zich correct te gedragen, zowel binnen als buiten het veld. Spelers, ouders en andere derden gaan op normale wijze met materialen om. Bij het niet naleven van de normale gedragsregels kan een waarschuwing, schorsing of definitieve verwijdering volgen. 

Vastgesteld op 21 februari 2020.

INSCHRIJVING ALMERE

START IN 2022
Klik hier voor de algemene voorwaarden
Klik hier voor de AVG-code

INSCHRIJVING AMSTERDAM
Klik hier voor de algemene voorwaarden
Klik hier voor de AVG-code

INSCHRIJVING UTRECHT

IEDERE ZATERDAG
Klik hier voor de algemene voorwaarden
Klik hier voor de AVG-code